Verenigingsraad

DE VERENIGING

Als progressieve omroep houden we aansluiting bij de snel veranderende samenleving door nauw contact te onderhouden met die samenleving. De VARA Vereniging geeft dat contact vorm door haar leden direct de mogelijkheid te bieden om hun mening kenbaar te maken over wat de VARA doet en kan doen.

HET BESTUUR

Het Bestuur van de VARA Vereniging bestaat uit twee personen: voorzitter Jur Marringa en Marianne Witvoet, bestuurder. De VARA Verenigingsraad (VR) benoemt de bestuurders uit haar midden. Beide bestuurders hebben ook zitting in de gezamenlijke ledenvergadering van BNN en VARA.

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van de VARA Verenigingsraad bestaat uit twee leden en wordt benoemd door de Verenigingsraad voor een termijn van vier jaar. De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn het controleren van het Bestuur en advies uitbrengen aan de VARA Verenigingsraad.

De Raad van Toezicht is aanwezig bij de vergaderingen van de VARA Verenigingsraad.
De RvT-leden maken deel uit van de Raad van Toezicht van BNNVARA Omroeporganisatie.
Samenstelling huidige Raad van Toezicht VARA: Wilbert Mutsaers en David Lauwen.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De functie van de leden van de RvT is onbezoldigd. Bij Omroepvereniging VARA zijn geen mensen in dienst: de werkzaamheden worden op basis van een opdrachtovereenkomst door Omroepvereniging BNNVARA uitgevoerd.

Verenigingsraad

Gekozen leden in Verenigingsraad
VARA-leden bepalen vanuit hun stoel wie er namens hen in de VARA Verenigingsraad de hoofdlijnen van het VARA-beleid vaststellen. De VARA Verenigingsraad bestaat uit 30 leden, die gekozen worden uit een landelijke kandidatenlijst.

Belangrijkste taak
De VARA Verenigingsraad beslist over haar eigen begroting en jaarrekening en beoordeelt en oefent invloed uit op het (programma-) beleid voor de lange termijn van de omroepvereniging BNNVARA. De VARA Verenigingsraad komt tweemaal per jaar bijeen en heeft ook een adviserende en toetsende rol op het gebied van ledenwerving en behoud.
Daarnaast hebben leden een actieve rol bij het programmabeleid. Zes keer per jaar wordt er met programmamakers op een inhoudelijk positief kritische manier over de vorm en inhoud van hun programma’s gediscussieerd.

Contact

De VARA Verenigingsraad beantwoordt graag uw vragen. Heeft u een vraag of wilt u een opmerking maken, stuur dan een e-mail naar de Verenigingssecretaris Yvette Valkenburg: verenigingsraad@vara.nl

Maak hier kennis met de leden van de VARA Verenigingsraad.